درباره

ایده طراحی این نرم افزار آذر 1399 از طرف دوست خوبم خلیل پاکروان به فکر ما رسید، هدف نهایی از طراحی این نرم افزار ارائه راهکارهایی برای کمتر کردن دغدغه های خدمات تعویض روغنی و مشتری است با عملیاتی همچون ارسال لینک سرویس و نمایش آن به مشتری، ارسال آلارم تعویض روغن برای مشتری و یا ثبت سرویس ها از طرف تعمیرگاه، گردش حساب سرویس ها، ثبت سند حسابداری و دیگر امکانات..
ما در تلاش هستیم نرم افزار را با ایده های جدید بروز کنیم با هدف تعامل بیشتر بین تعمیرگاه و مشتری و همچنین از بین بردن تمام دقدقه های خودرو از سمت مشتری و مدیریت تعمیرگاه از سمت خدمات تعویض روغن.